here are the ipv4 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 sum
r1#show ipv4 bgp 1 sum
 |~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | as | afis | ready | neighbor | uptime  |
 |----|------|-------|----------|----------|
 | 2 | evpn | true | 2.2.2.2 | 00:00:13 |
 |____|______|_______|__________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 sum
r1#show ipv6 bgp 1 sum
 |~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | as | afis | ready | neighbor | uptime  |
 |----|------|-------|----------|----------|
 | 2 | evpn | true | 4321::2 | 00:00:22 |
 |____|______|_______|__________|__________|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 bgp 1 evpn dat
r1#show ipv4 bgp 1 evpn dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix          | hop   | metric   | aspath |
 |--------------------------|---------|------------|--------|
 | 200::1b:287b:6150#:: 1:1 | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 200::57:6324:1730#:: 1:1 | 2.2.2.1 | 0/0/0/0  |    |
 | 300::#2.2.2.2 1:1    | 2.2.2.2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 300::#2.2.2.1 1:1    | 2.2.2.1 | 0/0/0/0  |    |
 |__________________________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 bgp 1 evpn dat
r1#show ipv6 bgp 1 evpn dat
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
 | prefix          | hop   | metric   | aspath |
 |--------------------------|---------|------------|--------|
 | 200::5:7321:5d04#:: 1:2 | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 200::40:2a73:1610#:: 1:2 | 4321::1 | 0/0/0/0  |    |
 | 300::#4321::2 1:2    | 4321::2 | 20/100/0/0 | 2   |
 | 300::#4321::1 1:2    | 4321::1 | 0/0/0/0  |    |
 |__________________________|_________|____________|________|
r1#
r1#
here are the ipv4 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv4 route v1
r1#show ipv4 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix   | metric | iface   | hop   | time   |
 |-----|------------|--------|-----------|---------|----------|
 | C  | 1.1.1.0/30 | 0/0  | ethernet1 | null  | 00:00:38 |
 | LOC | 1.1.1.1/32 | 0/1  | ethernet1 | null  | 00:00:38 |
 | C  | 2.2.2.1/32 | 0/0  | loopback0 | null  | 00:00:38 |
 | S  | 2.2.2.2/32 | 1/0  | ethernet1 | 1.1.1.2 | 00:00:38 |
 | C  | 3.3.3.0/30 | 0/0  | bvi1   | null  | 00:00:38 |
 | LOC | 3.3.3.1/32 | 0/1  | bvi1   | null  | 00:00:38 |
 | C  | 4.4.4.0/30 | 0/0  | bvi2   | null  | 00:00:38 |
 | LOC | 4.4.4.1/32 | 0/1  | bvi2   | null  | 00:00:38 |
 |_____|____________|________|___________|_________|__________|
r1#
r1#
here are the ipv6 routes:
r1#
r1#
r1#show ipv6 route v1
r1#show ipv6 route v1
 |~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
 | typ | prefix    | metric | iface   | hop    | time   |
 |-----|---------------|--------|-----------|-----------|----------|
 | C  | 1234:1::/32  | 0/0  | ethernet1 | null   | 00:00:38 |
 | LOC | 1234:1::1/128 | 0/1  | ethernet1 | null   | 00:00:38 |
 | C  | 3333::/16   | 0/0  | bvi1   | null   | 00:00:38 |
 | LOC | 3333::1/128  | 0/1  | bvi1   | null   | 00:00:38 |
 | C  | 4321::1/128  | 0/0  | loopback0 | null   | 00:00:38 |
 | S  | 4321::2/128  | 1/0  | ethernet1 | 1234:1::2 | 00:00:38 |
 | C  | 4444::/16   | 0/0  | bvi2   | null   | 00:00:38 |
 | LOC | 4444::1/128  | 0/1  | bvi2   | null   | 00:00:38 |
 |_____|_______________|________|___________|___________|__________|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 1
r1#show bridge 1
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | state  | tx  | rx  | drop |
 |------------------|---------|------|------|------|
 | vxlan to 2.2.2.2 | forward | 2808 | 3018 | 0  |
 |__________________|_________|______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|------|------|------|
 | 001b.287b.6150 | vxlan to 2.2.2.2 | 00:00:02 | 2704 | 2694 | 0  |
 | 0057.6324.1730 | bvi       | 00:00:02 | 2620 | 3602 | 0  |
 |________________|__________________|__________|______|______|______|
r1#
r1#
here is the bridge:
r1#
r1#
r1#show bridge 2
r1#show bridge 2
 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | interface    | state  | tx  | rx  | drop |
 |------------------|---------|------|------|------|
 | vxlan to 4321::2 | forward | 3090 | 3336 | 0  |
 |__________________|_________|______|______|______|
 |~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
 | address    | interface    | time   | tx  | rx  | drop |
 |----------------|------------------|----------|------|------|------|
 | 0005.7321.5d04 | vxlan to 4321::2 | 00:00:02 | 2986 | 2976 | 0  |
 | 0040.2a73.1610 | bvi       | 00:00:02 | 2902 | 3344 | 0  |
 |________________|__________________|__________|______|______|______|
r1#
r1#